Ние, в АПЕКС СЕРВИЗ се стремим непрекъснато да удовлетворяваме изискванията и очакванията на всички заитересовани страни, като предлагаме качествени продукти и услуги, осъществяваме непрекъснат контрол над тях и насърчаваме всеки член на персонала да допринася за постигане на тези основни цели.

         За нас това означава:

  • да проучваме и удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти от резервни части, кари и складово оборудване
  • да планираме адекватни фирмени цели и ангажираме целия персонал за тяхното постигане
  • непрекъснато да подобряваме процесите и цялостното функциониране на фирмата, включително и на основата на оценка на риска и възможностите за предотвратяване на нежеланите последствия и използване на възможностите.
  • да поддържаме взаимоотношенията с доставчиците за осигуряване на бездефектни доставки на материали, части и машини
  • да използваме рационално природните ресурси
  • да следваме принципите и правилата на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобряваме нейната ефикасност
  • да спазваме приложимите законови изисквания за всички дейностти на фирмата, както и доброволно възприетите такива, свързани с удовлетвореността на клиента.

Качеството е нашата гаранция за успех!

Ръководството на АПЕКС СЕРВИЗ декларира поетите ангажименти за:

  • осигуряване на нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на системата за управление на качеството и за постигане на клиентските изисквания.
  • разгласяване на настоящата политика по управление до знанието на всички заинтересовани страни.