декември 28, 2016

Политика на управление

Ние, в АПЕКС СЕРВИЗ се стремим непрекъснато да удовлетворяваме изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни, като предлагаме качествени продукти и услуги, осъществяваме контрол на въздействието от дейностите върху околната среда и насърчаваме всеки член на персонала да допринася за постигането на тези цели.

За нас това означава:

  • да проучваме и удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти от резервни части, кари и складово оборудване, да планираме адекватни фирмени цели и ангажираме целия персонал за тяхното постигане;
  • непрекъснато да подобряваме процесите и цялостното функциониране на фирмата;
  • да поддържаме отношенията с доставчиците за осигуряване на без дефектни доставки на материали, части и машини;
  • да намалим до минимум и по възможност да предотвратим замърсяване на околната среда, чрез приемане и изпълняване на дългосрочни и краткосрочни програми;
  • да използваме рационално природните ресурси;
  • да следваме принципите и правилата на интегрираната система за управление и непрекъснато да подобряваме нейната ефективност;
  • да спазваме приложимите законови изисквания за всички дейности на фирмата, както и доброволно възприетите изисквания, свързани с управлението на аспектите на околната среда.

Качеството е нашата гаранция за успех!

Ръководството на АПЕКС СЕРВИЗ декларира поетите ангажименти за:

  • осигуряване на нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на интегрираната система за управление на качеството и околната среда, в частност за постигане на клиентските изисквания и управление на аспектите на околната среда.
  • разгласяване на настоящата политика за управление до знанието на всички заинтересовани страни.