28.12.2016

Конкурентоспособност № 4МС-02-172/27.04.2012г.

Апекс ЕС флаг Национална референтна рамка Развитие на конкурентоспособността
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013
www.opcompetitiveness.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

ApexБенефициент: АПЕКС – СЕРВИЗ ООД
Проект: Конкурентните предимства на АПЕКС – СЕРВИЗ ООД
Ид. номер: 4МС-02-172/27.04.2012г.

АПЕКС- СЕРВИЗ“ ООД е Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-172/27.04.2012г. по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.
Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“
Област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията“
Операция 2.1.2: “Покриване на международно признати стандарти“
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“
Наименование на проекта: Конкурентните предимства на „Апекс-сервиз“ ООД
Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентните предимства на „Апекс – сервиз” ООД чрез въвеждането на система за управление по околна среда в съответствие с изискванията на Европейската схема за управление по околна среда и одитиране – EMAS.

Специфичните цели на проекта се изразяват в следното:

  • Постигане на ефективна организация на цялостната дейност, свързана с производството и търговията с кари, резервни части и гаранционна и извънгаранционна поддръжка
  • Оптимизиране на работния процес и повишаване на доверието на клиенти и партньори, като компания отговорна за бъдещето на природата и околната среда.
  • Подобряване контрола върху използването на ресурсите, разходването на енергията, намаляване на топлинните загуби, посредством внедряване на ново оборудване контролиращо влиянието върху компонентите и факторите на околната среда.
  • Информиране на заинтересованите страни за оценката, управлението и намаляване на въздействието на извършваните дейности върху околната среда.

Изпълнението на гореизброените специфични цели ще спомогне за развитието на фирмата като организация отговорна за бъдещето на околната среда и здравето на хората.

Настоящият проект съответства с целите на ОП „Конкурентоспособност” и процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно „…насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.”