28.12.2016

Конкурентоспособност №3МС-02-130/01.06.2011

Конкурентоспособност

ApexПроект 3МС-02-130/01.06.2011 АПЕКС – СЕРВИЗ ООД конкурентоспособност и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасност на продуктите, с бенефициент АПЕКС _ СЕРВИЗ ООД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата цел на проектното предложение е утвърждаване на пазарните европейски позиции на „Апекс-сервиз” ООД чрез ефективно управление на значимите аспекти на околната среда и гарантиране на безопасността на продуктите си.

Специфични цели на проекта са:

  • Минимизиране риска от екологични инциденти, свързани със специфичните дейности на кандидата посредством консултация и въвеждане на ясно структурирана система за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2004;
  • Повишаване имиджа на дружеството и предоставяне на гаранция за съгласуваност на фирмените процеси със законовите изисквания относно околната среда, чрез придобиване на сертификат по стандарта ISO 14001:2004.
  • Внедряване на специализиран софтуер, покриващ целия спектър от дейности в областта на производството с цел оптимизиране на процесите за полагането на СЕ-маркировка и проследяване на влиянието им върху аспектите на околната среда чрез контрол на отпадния продукт при производството, монтажа и рециклирането на мотокари и резервни части.
  • Постигане на съответствие съгласно изискванията на директивите от Новия подход на ЕС и осигуряване на свободното движение на фирмената продукция на единния европейски пазар.

Реализирането на проектните дейности ще спомогне за постигането на общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспо-собността на българската икономика” 2007-2013, а именно „Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар”.