28.12.2016

Регистрация EMAS

Европейската схема за управление по околна среда и одит (EMAS) е доброволен ангажимент от страна на бизнеса по отношение на опазването на околната среда и е съществена част от усилията за подобряване на екологичните резултати.

„EMAS спомага за рационалното използване на ресурсите, минимизиране на замърсяването, участието на служителите и печеливш бизнес“.

EMAS е един непрекъснат процес по отношение подобряване на резултатността спрямо околната среда. Вместо да се разглеждат въпросите, свързани с опазването на околната среда, случай по случай, участващите в EMAS организации трябва да внедрят ефективна система за управление по околна среда със съответните подходящи начини за контрол и процедури.

Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изискванията на схемата и общите и конкретните цели по околна среда, поставени от самата организация. По този начин EMAS подпомага организациите да оптимизират производствените си процеси, да намалят въздействието си върху околната среда и да използват ресурсите по по-ефективен начин.

регистрация EMAS