28.12.2016

Екологична декларация

Апекс ЕС флаг Национална референтна рамка Развитие на конкурентоспособността
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
www.eufunds.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013
www.opcompetitiveness.bg

 

Доставено по проект № 4МС-02-172/27.04.2012 г.
„Конкурентните предимства на „Апекс – сервиз“ ООД“ Бенефициент: “АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД
Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейскиясъюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Апекс Сервиз декларациягр. Пловдив, пощенска станция кл. 27, п.к. 14,
тел. 032/601245; ел. адрес: project@apexservice.net

ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Въведение:

Екологичната декларация за 2016 г. е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент /ЕО/1221/2009, относно доброволното участие на организации в Схемата за управление по околна среда и одит EMAS. В настоящето изявление са включени целите и данните, които ще служат за база за подобряване на екологичните резултати на „АПЕКС-СЕРВИЗ“ ООД в дългосрочен план.
Внедрената и функционираща Система за управление на околната среда се основава на непрекъснатото подобрение и разбиране от страна на служителите. Грижата за околната среда е от първостепенно значение за дейността на организацията.

Описание на организацията:

Наименование: „АПЕКС- СЕРВИЗ” ООД
Създадена: 1994 г.
Лице за контакт: Красимир Каравасилев, Управител
Ел.поща: project@apexservice.net
Уебсайт: www.apexservice.net
Тел./факс: +359 32 601 245

Към пълната версия